વિદ્યાર્થી મિત્રો, કસોટી તારીખ : ૧-0૮-૨૦૧૪ થી ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ સુધીમાં આપવાની રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન કુપન તમારી શાળા/કોલેજ પરથી મેળવવાનું રહેશે. વધારે માહિતી માટે Help માંથી નિયમો વાંચવા. હેલ્પ લાઈન : ૦૨૬૧ ૬૫ ૧૧ ૮૮૮ સંપર્ક સમય : (સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી) / Dear Students, Examination Date : 1-08-2014 to 15-10-2014 Please get your Registration coupon from your school For more information read here http://spetgk.com/help.php Help line : 0261 65 11 888 Contact time : 11 AM to 6 PM