વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા શરૂ રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન કુપન તમારી શાળા/કોલેજ પરથી મેળવવાનું રહેશે. વધારે માહિતી માટે Help માંથી નિયમો વાંચવા. હેલ્પ લાઈન : ૦૨૬૧ ૬૫ ૧૧ ૮૮૮ સંપર્ક સમય : (સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬ સુધી). / Dear Students, Exam is start. Please get your Registration coupon from your school For more information read here http://spetgk.com/help.php Help line : 0261 65 11 888 Contact time : 11 AM to 6 PM.
  • Online Exam


    User Friendly

    Be a master in General Knowledge.

  • Grow Up


    Your Career

    Make Your Future with good general Knowledge.

Activity Log

News Feed